Závodní lomu             Báňský projektant            Závodní

 

Báňské projekty a dokumentace pro ložiska nerostných surovin

    * zpracování ložiskově-geologických podkladů pro báňské projekty
    * projekty technologického zařízení pro těžbu a úpravu nerostných surovin
    * souhrnné plány sanace a rekultivace a plány sanace a rekultivace
    * projekty optimalizace těžebních postupů
    * regionální ložiskové studie - charakteristiky těžených a netěžených ložisek a prognózních zdrojů
    * těžební studie, návrhy variantních řešení otvírek a dobývání
    * vypracování bezpečnostních a havarijních plánů a směrnic
    * výkon funkce závodního lomu
    * dokumentace pro získání předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích prostorů
    * dokumentace pro stanovení, změny a zrušení dobývacích prostorů
    * dokumentace pro získání územního rozhodnutí
    * projekty pro povolení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem - POPD a PVL
    * zajišťování, vedení a udržování geologické dokumentace
    * Plán využití nevýhradního ložiska
    * Plán zajištění či likvidace
    * Marketingové studie v oblasti těžby a využití nerostných surovin
    * oceňování ložisek nerostných surovin


Kontakt

Ing. Petra Herrmannová
Za Školou 10
250 89 Lázně Toušeň
777 312 337
FAX 326 992 183

Ing. Petra Herrmannová